CONDICIÓNS XERAIS

 

DE USO DO SITIO WEB DE Asocación Cultural As  
Murallas acasmurallas.narede.gl  
  
Asocación Cultural As Murallas (EN DIANTE O PROPIETARIO) con domicilio a efectos de notificacións en Camiño do Campo, 1. BEXO (15982) Dodro con NIF G15691942 pon a disposición
no seu sitio web  acasmurallas.narede.gl determinados  contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.As presentes
condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web do PROPIETARIO por parte dos USUARIOS que accedan
ao mesmo. As presentes condicións xerais expónselle ao USUARIO no sitio web acasmurallas.narede.gl  en todas e cada unha das
páxinas, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de internet e atópese plenamente informado.

O acceso ao sitio web do PROPIETARIO implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o
USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese non a utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no
mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.
 
PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.- A utilización do sitio web do PROPIETARIO, non leva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO. As
condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa
fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web.  Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a
legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc.
Expresamente O PROPIETARIO prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo
de dano aos sistemas do PROPIETARIO  ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma
encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores
da rede ("mail bombing").

1.2.- O PROPIETARIO, poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á
legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.


SEGUNDA.- CONTIDOS:

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1.- O PROPIETARIO utilizando fontes internas e externas de tal modo que O PROPIETARIO unicamente faise responsable
polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- O PROPIETARIO resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. O PROPIETARIO
non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que figuren en acasmurallas.narede.gl. 
Ademais a través do sitio web do PROPIETARIO ponse a disposición do usuario servizos gratuítos e de pago ofrecidos por terceiros
alleos e que se rexerán polas condicións particulares de cada un de éllos. O PROPIETARIO non garante a veracidade, exactitude ou
actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidade polos
danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.
       
TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE

3.1.- O PROPIETARIO en ningún caso será responsable de:

3.1.1.- Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que
non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

3.1.2.- Da produción de calquera tipo de dano que os USUARIOS ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.

3.1.3.- Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de ligazóns
ou links. Así mesmo, Asocación Cultural As Murallas colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que
teña coñecemento fehaciente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

3.2.- O PROPIETARIO resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou
temporal até o aseguramiento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse. Así mesmo, O PROPIETARIO
colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fehaciente de que os danos
ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

O sitio web do PROPIETARIO - os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- atópase plenamente protexido polos
dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos
elementos protexidos salvo consentimento expreso do PROPIETARIO. Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios
a través dos medios que se pon á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario que afirma ao envialos a súa lexítima autoría e
cede os dereitos de reprodución e distribución ao PROPIETARIO.


QUINTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Padron renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que
puidese corresponderlle.

SEXTA.-

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo
en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. O PROPIETARIO poderá non exercitar algún dos dereitos
e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte do
PROPIETARIO.

A.C. As murallas

  • MAIL: asociacionculturalasmurallas@hotmail.com

Estamos presentes tamén en medios sociais.

Localización